Vastgoedconsultancy

Met deze activiteit richten wij ons op de strategische advisering met betrekking tot vastgoed vraagstukken, advisering die zich aandient in de beheerfase van uw object. Wij acteren op de scheidslijnen tussen onderhoud, product, beleving, marktvraag en financiën.

Aan de hand van een inventarisatie en onderzoek kunnen wij u ondersteunen bij het bepalen van uw koers en mogelijke vervolgstappen. Doorexploiteren, aanpassen, herontwikkelen of wellicht vervreemden.

Aan de hand van diversen invalshoeken bekijken wij eerst de huidige status van uw object. Zaken die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Nulmeting technische staat/conditiemeting conform NEN 2767
  • Onderhoudsrapportage MJOB/MJOP
  • Onderzoek kwaliteit programma en marktbehoefte
  • Onderzoek energetische aspecten
  • Onderzoek veiligheid en leefbaarheid
  • Beeldkwaliteit/Stedenbouwkundigplan/Bestemmingsplan

Vastgoedconsultancy, van beheer tot strategisch advies

Uit ten Bosch straat Alkmaar

Stedenbouw

De resultaten uit deze beschouwing gebruiken wij om mogelijke verbeter scenario’s inzichtelijk te maken, indien daar aanleiding toe is. Hierbij kijken wij naar aanpassing van het programma, de marktbehoefte, bouwkundige verbeteringen, energetische verbeteringen en mogelijke vervang modellen. Deze parameters verwerken wij in stichtingskosten en indien gewenst, brengen wij de invloed op de exploitatie en kasstromen in beeld. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bent u in staat om richting te geven aan uw keuze.