Makassarstraat

In opdracht van Eigen Haard hebben we de nieuwbouw op de hoek van de Javastraat, Soembawastraat en Makassarstraat ontworpen. In de loop van 2012 en 2013 is dit complex door Slokker Bouwgroep gerealiseerd. Het betreft twee bouwdelen waar tussenin een tweetal portieken van een particuliere belegger blijven gehandhaafd.

Uitgangspunt is om op deze locatie in aansluiting op de oorspronkelijke architectuur van de bouwblokken tot een invulling te komen die recht doet aan de kenmerkende vormgeving van de woningbouw in de Indische buurt. Hierbij zijn er 14 sociale huurwoningen en 40 koopwoningen gerealiseerd. Gezien de verkaveling en de gewenste doelgroepen wordt er gekozen voor een galerij-ontsluiting aan de zijde van het binnenterrein.

Met het behoud van het particuliere bouwdeel is gekozen voor een invulling die het te handhaven gebouw als het ware omarmt en in zich opneemt. De invulling die feitelijk uit drie gebouwen bestaat (twee nieuwe gebouwen en het bestaande) zal zich hierdoor als één complex manifesteren, waarbij uiteraard in de uitvoering volstrekt duidelijk is dat oud en nieuw naast elkaar staan.

In het gebouwdeel aan de Javastraat, Soembawastraat en Makassarstraat worden de 40 koopappartementen ondergebracht. Op de begane grond aan de Soembawastraat bevindt zich een aantal kleine bedrijfsunits. In het gebouwdeel aan de rechterzijde van het te handhaven bouwblok worden de 14 huurappartementen gerealiseerd.

Om de voor dit deel van de stad zo kenmerkende hiërarchische opbouw van de bouwblokken vorm te geven krijgen de hoeken van het gebouw extra aandacht. De voorgevel aan de kant van de Soembawastraat is een vertaling van de oorspronkelijke invulling met twee “hoektorens “ als beëindiging. De positionering en vormgeving van de gevelsprongen op de tweede, derde en vierde verdieping zorgt voor de nodige plasticiteit.

De hoek van de Soembawastraat en de Makassarstraat vormt tevens de directe inleiding naar de hoofdentree van het appartementengebouw. Door het metselwerk in de verdiepingsgevels terug te krullen naar de voorgevelrooilijn wordt de entree (en het trappenhuis) van het complex duidelijk vorm gegeven. Ook in de daklijn wordt deze verbijzondering doorgezet.

Het nieuwe gebouw past qua bouwhoogte en bouwdiepte in het geldende bestemmingsplan.

Het gebouw is vijf bouwlagen hoog, waarbij zowel aan de Soembawastraat als in de aansluiting op het te handhaven bouwblok de vijfde bouwlaag is teruggelegd om een goede inpassing in de bestaande verkaveling te bewerkstelligen.

Met name de gewenste horizontaliteit komt door de kozijnuitwerking en door de detaillering van het metselwerk en de verschillende metselwerkdetails goed tot zijn recht. Er is gekozen voor een kozijnindeling met een driedeling en bovenlichten. Daarmee sluit de indeling van de kozijnen qua schaal en maat aan bij de oorspronkelijke kozijnen in de bestaande bouwblokken. De afmeting van de kozijnen sluit aan op de verhoudingen gevel / glas zoals die in dit deel van de Indische buurt, bijvoorbeeld om de hoek in de Javastraat, kenmerkend is. De kozijnen en draaiende delen worden in hout uitgevoerd, in crème-wit.

De uitstekende geveldelen aan de galerij in de achtergevel, waarin zich de voordeuren bevinden, worden uitgevoerd in metselwerk. De terug liggende nissen, daar waar zich de privé buitenruimtes bevinden, worden geheel in hout, wit geschilderd, uitgevoerd.

Hiermee wordt gerefereerd aan het typische beeld met uitbouwen en privé balkons zoals dat in achtergevels vaak voorkomt.  De houten galerij constructie, het houten loopvlak en de gemetselde geveldelen (in dezelfde steen als de voorgevel) zorgt voor een levendig en warm gevelbeeld.

<